IBA Architektenpool

IBA Hamburg Architektenpool

Hamburg – Wilhelmsburg

2. Stufe

2022